documenten

SPELREGELS VOOR DEELNAME AAN DE 1 EN 5 DAAGSE REIZEN.

1= De deelnemer is lid van de Seniorenvereniging Weurt. Niet leden mogen ook mee tegen meerprijs.
2= Leden van Sen.ver. van Beuningen, Winssen en Ewijk mogen ook deelnemen.
3= De leden van de Sen.ver. Weurt hebben voorrang bij deelname bij de 5 daagse reis tot aan de  
     inschrijfdatum.
4= Wie vorige keer mee heeft gereisd wordt benaderd door de reisleider en heeft voorrang bij 
      inschrijving.
5= Bij overschrijving wordt voor deelname geloot. Bij loting hebben leden voorrang bij niet
     leden (trekking door bestuursleden).
6= De deelname is pas definitief als de kosten zijn voldaan.
7= In de kosten zitten geen reis- en annuleringsverzekering.
8= Bij vragen waarin deze spelregels niet voorzien beslist de reisleider (Henk van Bergen).
9= Bij alle overige vragen beslist de reisleider (Henk van Bergen).

Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 6 april 2018.                                                                                                                                                                                                              

Diversen.                                                          

Wet Bescherming Persoonsgegevens    


       Privacy statement
         Seniorenbond Afdeling Weurt
mei 2018

 

Seniorenbond Afdeling Weurt verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Seniorenbond Afdeling Weurt.

Seniorenbond Afdeling Weurt streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming
Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als Seniorenbond Afdeling Weurt. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacy statement geven wij aan hoe wij voldoen aan de wetgeving.

Van wie verwerkt Seniorenbond Afdeling Weurt persoonsgegevens?
Seniorenbond Afdeling Weurt verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
·      Leden en vrijwilligers van Seniorenbond Afdeling Weurt
·      Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle onderdelen van KBO-PCOB verwerken persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem. Dit kunnen zowel afdelingen als het landelijk verenigingsbureau zijn.Waarvoor verwerkt Seniorenbond Afdeling Weurt persoonsgegevens?
Om lid te kunnen worden bij Seniorenbond Afdeling Weurt aan de slag te gaan als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Leden en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap gerelateerde zaken zoals het toesturen van nieuws, uitnodigingen voor activiteiten en het magazine. Bij vragen aan bijvoorbeeld de ledenservice, verwerken wij persoonsgegevens om onze leden zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals berichten over op handen zijnde activiteiten en nieuwsbrieven.

Verwerkt Seniorenbond Afdeling Weurt bijzondere persoonsgegevens?
Nee, Seniorenbond Afdeling Weurt verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. Seniorenbond Afdeling Weurt draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat Seniorenbond Afdeling Weurt met persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?
Binnen het organisatieonderdeel waar iemand lid van is kan degene die belast is met de ledenadministratie de lidmaatschapsgegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Ook bestuursleden  kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket, o.a. de penningmeester.

De autorisatiestructuur binnen de ledenadministratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de ledenadministratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen
Seniorenbond Afdeling Weurt wisselt alleen persoonsgegevens uit met KBO-PCOB.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beƫindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.


Cookies e.d. op de website
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming - wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KBO-PCOB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op basis van uw surfgedrag informatie te kunnen voorzien.  
KBO-PCOB verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. KBO-PCOB verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kan ik zien welke gegevens Seniorenbond Afdeling Weurt van mij verwerkt?
Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die Seniorenbond Afdeling Weurt  verwerkt. Neem daarvoor contact op met de ledenadministratie of het secretariaat.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Seniorenbond Afdeling Weurt kunt u terecht bij de afdeling waar u lid van bent, bij de provinciale bond (KBO-Gelderland) en KBO-PCOB. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure beveiligings- en datalek opgesteld.

KBO-PCOB heeft een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coƶrdineert. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming is tevens het meldpunt voor datalekken. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken op telefoonnummer 030 -3400 600 of per mail: Threes.Geelen@kbo-pcob.nl.

Wijzigingen privacy beleid
Seniorenbond Afdeling Weurt streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website van Seniorenbond Afdeling Weurt is altijd het meest recente statement beschikbaar.